Tin mới cập nhật :

Văn bản pháp luật


VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN LUẬT ĐẤU THẦU, MỜI THẦU, QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
 Lưu ý: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký tài khoản dropbox để xem hoặc tải về.

1. Luật xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc Hội;

2. Luật số 38/2009/QH12 ngày 19/06/2009 của Quốc Hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản;


4. Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;

5. Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính Phủ  về hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng;

6. Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình;

7. Nghị định số 112/2009/QĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

8. Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

9. Thông tư số 08/2011/TT-BXD ngày 28/06/2011 của Bộ xây dựng hướng dẫn mẫu hợp đồng một số công việc tư vấn xây dựng;

10. Thông tư  số 68/2012/TT-BTC ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Bộ Tài chính về Quy định việc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị,  tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội -  nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân; 

11. Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng;

12. Thông tư số 06/2010/TT-BKH ngày 09 tháng 3 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn và Công văn số 99/BXD-KTTC ngày 17 tháng 01 năm 2008 của Bộ Xây dựng về công bố mẫu hợp đồng tư vấn quản lý dự án;

13. Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29 tháng 9 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình;

14. Nghị định số 116/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

Translate

 
Bản quyền: Công ty Tây Đô | Đồng Tháp | Cấm sao chép
Copyright © 2011-2014. Công ty TNHH-TV-ĐT-XD Tây Đô|Tỉnh Đồng Tháp - All Rights Reserved
Địa chỉ:Số 27, đường Nguyễn Văn Bảnh, phường 1, TP Cao Lãnh, T.Đồng Tháp
(067).3870.362, (067). 3876 688, Fax: (067).3870.362 Thiết kế Mr Trâu